Modules in Bulgarian

 • Модулът има за цел да покаже как функционират пазарите и кое определя цените при ежедневното ни потребление.
 • Целта на модула е да запознае курсистите с основните понятия свързани с отношенията с банките, банковите продукти и услуги, които имат на разположение за посрещане на техните нужди, както и с органите/институциите, които съществуват за тяхна защита.
 • Целта на този модул е да обясни защо Държавата се нуждае от приходи и как потребителите си взаимодействат с Държавата, да представи най-популярните данъци, които плащат и да обясни защо се плащат тези данъци.
 • Този модул има за цел да демонстрира същността и принципите на социалното осигуряване и да даде основни познания за социалната и частната осигурителни системи и тяхната защитна роля, когато настъпят събития като старост, индалидност или смърт.
 • Модулът има за цел да повиши информираността за рисковете произтичащи от

  • рекламата
  • липсата на информираност на потребителите
 • Този модул цели да даде някои съвети както и подкрепа за по-добро бюджетиране в домакинството.
 • Модулът има за цел да обясни защо трябва да плащаме социални осигуровки и че в крайна сметка ще спечелим плащайки тези вноски. Модулът представлява допълнителен (към обучителния модул "Социално осигуряване – Обезпечаване на нашето здраве и пенсия") адаптиран за условията на България материал.